Rekisteri ja tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE

Laadittu 9.11.2023

Munkinseutu ry – Munksnejden rf

Tämä on tietosuojalain sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Munkinseutu ry – Munksnejden rf -kaupunginosayhdistyksen jäsenrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään ainoastaan jäsenasioiden hoitamista, laskutusta ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään yhdistyslain mukaisesti jäsenen henkilötiedot eli jäsenen nimi, yhteystiedot sekä jäsenmaksutiedot.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan jäsenyyden hoitamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen (henkilö- tai yhteisöjäsenen) itsensä antamat tiedot, jotka saadaan jäsenyyttä haettaessa tai jäsenen ilmoittaessa mahdollisista yhteystietojen muutoksista rekisterinpitäjälle.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Jäsenrekisterin sisältö on sähköisessä muodossa ja se on salasanalla suojattu ja rekisterinpitäjän hallussa.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käsittelevät ainoastaan ne henkilöt, joiden työnkuvaan tietojen käsittely kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä ja yhteisöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli jäsen haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tietonsa tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä ja yhteisöllä on oikeus kirjallisesti pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä erotessaan yhdistyksestä.